En liten skola med en stor själ

Läsårstider

Antalet skoldagar på ett läsår är samma i hela landet, 178, men de kan läggas ut lite olika. Vårt läsår följer till största delen Sjöbo kommuns läsår för att det ska fungera med skolskjuts under de flesta av läsårets dagar. Det som kallas Lärar-dagar används för personalen till planering och för fortbildning och kan därför ligga olika utifrån olika behov.

Två dagar per termin har alla våra verksamheter stängt för att all personal ska kunna samlas. För övrigt är det öppet i förskola/fritidshem alla vardagar.

Regler och avgifter förskola och fritidshem

Barn får vara på förskola och fritidshem den tid föräldrar arbetar eller studerar + restid till och från arbete eller studier.  Vi följer Sjöbo kommuns regler för omsorgen.

Vid föräldraledighet eller arbetslöshet får barnet vara på förskolan 15 timmar/vecka, på tider som överenskommes med förskolan.  Detta gäller inte skolbarn som går på fritidshem. Vid syskons födelse får platsen i förskola eller fritidshem utnyttjas enligt schema i 4 veckor.

Allmän förskola följer skolans läsårstider och håller ledigt då skolbarnen är lediga. Förskolan anger tiderna för den allmänna förskolan.  Allmän förskola innebär att alla barn fr.o.m. hösten det år de fyller 3 år, får vara 15 timmar/vecka på förskolan utan avgift. För barn i dessa åldrar som har schemalagd barnomsorg reduceras avgiften med tre åttondelar.

Vi tillämpar samma taxa som Sjöbo kommun, med maxtaxa.

Anmälan

En fristående förskola och skola är öppen för alla, enligt reglerna för fristående skolor och förskolor. När vi får fler anmälningar än vi har platser gäller hos oss följande urvalsprinciper, som godkänts av skolinspektionen:

  1. Syskonförtur
  2. Anmälningsdatum
  3. Geografisk närhet

I förskolan görs också urval utifrån att vi eftersträvar någorlunda jämn åldersfördelning.

Anmälan kan göres via e-post eller telefonkontakt. Det datumet blir ert anmälningsdatum. Ni kan också använda aktuell blankett som finns under blanketter.

I februari-mars fördelar vi platser för höstens förskoleklass. Om ert barn får plats skickar vi ett inskrivningsbesked till er.

Intag i andra årskurser och till förskolan görs löpande då plats finns.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Enligt skollagen ska varje skola/förskola årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska grundas på en inventering av behoven i den specifika verksamheten och barnen/eleverna ska vara delaktiga i upprättandet. Syftet med planen är att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Rutiner för hantering av klagomål

Alla skolor är numera skyldiga att ha rutiner för klagomålshantering nedskrivna. Detta för att saker och ting helst ska lösas så nära den aktuell verksamheten som möjligt och endast om detta inte lyckas gå vidare till skolinspektionen. I våra rutiner ser du, steg för steg, hur du ska gå tillväga om du har synpunkter eller klagomål.

Tillsynsansvar

Föräldrarna har tillsynsansvar för sina barn enligt föräldrabalken.

Tillsynsansvaret övergår till skolan när barnet kommer till skolan, dock tidigast 15 minuter före lektionsstart eller, för bussbarn, då skolbussen anländer. Tillsynsansvaret åligger skolan tills barnet lämnar skolan, dock längst till 10 min efter sista lektionens slut. För bussbarn gäller det tills bussen går från skolan.

För elever på fritidshemmet övergår tillsynsansvaret till fritidshemmet fr.o.m. kontakt med personal när barnet lämnas, och återgår till vårdnadshavare när barnet hämtas från fritidshemmet efter att ha meddelat personal.

Skolplikt / närvaroplikt och frånvaro

Eleverna har förutom skolplikt även närvaroplikt som gäller vid såväl undervisning som vid andra aktiviteter som anordnas av skolan och som ingår i utbildningen. Vårdnadshavaren har huvudansvaret för att skolplikten fullgörs. Skolan har ett delansvar för att skolplikten fullgörs samt ansvar för att verka för att eleverna inte skolkar.

Giltig frånvaro är sjukdom, läkarbesök och liknande samt beviljad ledighet.

Ogiltig frånvaro är all annan frånvaro (= icke-närvaro)

För elever som får betyg ska den ogiltiga frånvaron räknas samman och skrivas in i terminsbetyget.

Frånvaro ska anmälas dagligen vid sjukdom innan kl. 8.00.

När elev avviker från skolan

Skolan har tillsynsansvar för eleven när denne är i skolan och dess verksamhet. När barn avviker från skolverksamheten (och alltså inte är i skolan) utövar skolan tillsyn i möjligaste mån utifrån personaltillgång tills vårdnadshavare har kontaktats.

Vår princip är att undervisningen har hög prioritet och ska fortgå så ostört som möjligt. Därför kontaktas vårdnadshavare för att kunna utöva sitt ansvar för att barnet som avvikit återgår och fullgör sin skolplikt/närvaroplikt.

Ordningsregler för trygghet och studiero

Skolan har ansvar för att verka för trygghet och studiero, samt mot skolk. Därför ska det i skolan finnas ordningsregler. Att lära barn att följa ordningsregler ingår i fostran av barnet. Såväl skola som vårdnadshavare har ett ansvar för barnens fostran men vårdnadshavarna har huvudansvaret.

Skolan ska i samarbete med hemmen fostra eleverna till ansvarskännande medborgare.

Skolskjuts

Elever på fristående skolor får åka med de kommunala skolskjutsarna i mån av plats om turerna passar. De kommunala skolskjutsarnas turer ligger fast och ingen extra väg eller hållplats läggs till för elever i fristående skola. För elever på Nils Månssons friskola innebär det att det går att åka till oss från alla håll där bussarna passerar Fränninge på sin väg till Vollsjö skola, och omvänt på hemresan. Från det håll (från Sjöbo-Vollsjö) där inga skolskjutsar går förbi Fränninge fungerar dock länstrafiken med passande tider.

Frågan om skolskjuts hanteras helt mellan vårdnadshavarna och kommunen och man ansöker inför varje läsår. Blankett finns på Sjöbo kommuns hemsida under:

Utbildning och barnomsorg -> Grundskola

Vi hjälper förstås ändå gärna till med att svara på de frågor vi kan utifrån vår kännedom om bygden.